Физика

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M011 Физика мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М01505 Физика

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 595000

Берілетін дәреже: "7М01505 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

«Физика» бағыты бойынша жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және заманауи формацияның жоғары кәсіби бәсекеге қабілетті маманын дайындау.

Физиканы оқыту әдістемесіндегі қазіргі тенденциялар


Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру


Білім берудегі басқару технологиялары


Жоғары мектептегі Менеджмент


 Қазіргі физиканың өзекті мәселелері 


Толқындық процестер физикасы 


"Электр және магнетизм" және "атом физикасы"курстарының таңдаулы сұрақтары


"Механика" және "молекулалық физика"курстарының таңдаулы сұрақтары 


Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу әдістері


Тығыз плазмадағы соқтығысу процестері

Білім беру саласындағы кәсіби қызмет: барлық типтегі және типтегі орта білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар, келесі лауазымдарда:

- мамандандырылған оқу орындарында (колледждер, университеттер және т.б.) оқытушы;

- жоғары оқу орындарының мамандандырылған кафедраларының физик-лаборанты;

- ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдарында маман, аға ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, зертханашы

жобалау, өндірістік кәсіпорындар саласындағы қызмет:

- өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдардағы зертханашы.


Каталог дисциплин