Экология және табиғатты пайдалану

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D087 Қорғау технологиясы және қоршаған орта

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D05201 Экология және табиғатты пайдалану

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1700000

Берілетін дәреже:

Қазіргі заманғы экология мен табиғатты пайдаланудың жаңа бағыттары туралы түсініктері бар, сондай-ақ алған білімдерін ғылыми-практикалық және білім беру қызметінде қолдана алатын табиғатты пайдалану саласында, іргелі және қолданбалы экология бойынша білімі бар философия докторларын (PhD) дайындау.

Табиғи ресурстарды экологиялық-экономикалық басқару, Заманауи табиғат пайдалану жағдайында өсімдіктер жамылғысын бағалау, Экология мәселелерін шешуде және табиғатты пайдалануда ГАЖ қолдану, Жерді қашықтықтан зондтау деректерін пайдалану арқылы экологияның практикалық міндеттерін шешу

эколог-сарапшы; агроэколог, биоэколог, геоэколог, гидроэколог, эколог, эколог-аудитор, эколог-инспектор, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдардың қызметкері; мамандандырылған білім беру мекемелерінің оқытушысы (колледждер, ЖОО және т. б.), экология, табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны пайдалану саласында мемлекеттік қызметкер

Каталог дисциплин