Биология

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M014 Биология пәні мұғалімдерін дайындау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7M05101 Биология

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 496000

Берілетін дәреже:

Каталог дисциплин