Құқықтану

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D078 Құқық

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D04201 Құқықтану

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1700000

Берілетін дәреже:

Қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін және ӛзіндік ойлау қабілетіне бейім, жоғары рухани әрі ӛнегелі қабілеттерге ие, мемлекеттің даму перспективаларын есепке алғанда, бәсекеге қабілетті әрі біліктілігі жоғары заң ғылымдарының PhD докторларын даярлау.

Қазіргі уақыттағы мемлекет пен құқық дамуының негізгі тенденциялары

Құқықтық нигилизм және әлеуметтік қауіпсіздік

Заң ғылымының заманауи трендтері

- жеке оқыту траекториясын қалыптастыру және студентке жеке кеңес берудің икемді әдістемесін пайдалану арқылы білім алушыларға бағытталған оқыту;

- пәнаралық білім беру; қос дипломдық (бірлескен) білім беру бағдарламалары бойынша оқыту;

- білім беру бағдарламаларының қоғам сұранысына сәйкестігі;

- оқыту мен зерттеудің интеграциясы;

- қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету;

- ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу;

- білім берудің әрбір деңгейі үшін халықаралық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне сәйкес ұлттық және халықаралық еңбек нарықтарында бітірушілерге сұранысқа ықпал ететін кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Студенттер, оқытушылар, зерттеушілер және бизнес-ортаның өкілдері және корпоративтік серіктестер білім берудің барлық деңгейлерінде білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, жаңартуға және басқаруға қатысуы;

- шетелдік ғылыми-білім беру орталықтарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын құру;

- ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар мен курстардың санын арттыру; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану және онлайн курстарды енгізу;

- ең дарынды оқушыларды тарту және ынталандыру;

- білім беру қызметінің жоғары сапасына тұтынушылардың қанағаттануы;

- профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің құзыреттілігі, педагогикалық және көмекші персоналдың жоғары сапасы;

- студенттер мен қызметкерлерді университеттің корпоративтік мәдениетіне тарту;

- заманауи білім беру технологиялары және ғылыми зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейі;

- мамандарды даярлауға және ғылыми зерттеулер жүргізуге кететін шығындарды оңтайландыру;

- студенттер мен университет қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігі, олардың өзін-өзі дамытуға және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруына жағдай жасау.

Каталог дисциплин