Математика

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

B009 Математика пәні мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6B01506 Математика

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 600000

Берілетін дәреже: «6B01501 - Математика» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Математика, педагогика, психология және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы кәсіби құзіреттіліктерге ие, қазіргі орта білімнің жаңартылған мазмұны жағдайында жұмыс істей алатын, сондай-ақ еңбек нарығының сұранысына сәйкес бәсекеге қабілетті түлектерді даярлайтын жоғары білікті математика мұғалімін даярлау.

Білім берудегі SMART-технологиялар


Қашықтықтан оқыту технологиялары 


Білім: жаһандық көзқарас


Көшбасшылық


Дифференциалды геометрия және топология


Геометриялық есептерді шешу әдістемесі


Эмоционалды интеллект


Шешендік өнер


Білім берудегі Менеджмент


Жобалық менеджмент


Математикалық сауаттылықты қалыптастыру әдістемесі


Оқушыларды интеллектуалды математикалық іс әрекетке дайындау әдістемесі


Мұғалімнің кәсіби бағдарлары


Математика бойынша оқушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау (PISA, SAT, SAT, UNI) 

Білім беру (педагогикалық): әр түрлі білім беру мекемелерінде математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер және т.с.с.); ғылыми зерттеушілік: әртүрлі ұйымдардағы профильдік пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру; әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік ұжымдарда өндірістік және басқарушылық қызметте: білім басқармалары, әкімдіктер.

Каталог дисциплин