Тарих

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

M053 Тарих және археология

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

7М02201 Тарих

Оқу мерзімі: 2

Оқу құны: 496000

Берілетін дәреже:

Каталог дисциплин