Аударма және аударматану

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

В036 Аударма ісі

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

6В02301 Аударма және аударматану

Оқу мерзімі: 4

Оқу құны: 780000

Берілетін дәреже: «6В02301- Аударма және аударма ісі» білім беру бағдарламасының тіл білімі бакалавры

Қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің жаңа бағыттары туралы және жұмыс берушінің қазіргі талаптарына және қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін кәсіби біліктілігі бар бакалаврларды дайындау

Редакциялық-баспа ұйымдарында корректор, мемлекеттік және жеке мекемелердегі аудармашы-референт пен хатшы-көмекші аударма бюросында аудармашы редактор және туристік агенттіктердегі гид-аудармашылар.

Каталог дисциплин