Халықаралық құқық

Білім беру бағдарламасының тобы және коды:

D078 Құқық

Білім беру бағдарламасының коды және атауы:

8D04202 Халықаралық құқық

Оқу мерзімі: 3

Оқу құны: 1400000

Берілетін дәреже:

Қоғамның прогрессивті ғылыми, техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін заманауи зерттеу әдістерін қолдана отырып, халықаралық құқықтың өзекті мәселелерін зерттеу үшін ғылыми және шығармашылық ойлау және ғылыми-теориялық дағдылары бар, бәсекеге қабілетті және жоғары білікті PhD докторларын дайындау.

Қазіргі уақыттағы мемлекет пен құқық дамуының негізгі тенденциялары

Құқықтық нигилизм және әлеуметтік қауіпсіздік

Заң ғылымының заманауи трендтері

- жеке оқыту траекториясын қалыптастыру және студентке жеке кеңес берудің икемді әдістемесін пайдалану арқылы білім алушыларға бағытталған оқыту;

- пәнаралық білім беру; қос дипломдық (бірлескен) білім беру бағдарламалары бойынша оқыту;

- білім беру бағдарламаларының қоғам сұранысына сәйкестігі;

- оқыту мен зерттеудің интеграциясы;

- қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету;

- ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу;

- білім берудің әрбір деңгейі үшін халықаралық және ұлттық біліктілік шеңберлеріне сәйкес ұлттық және халықаралық еңбек нарықтарында бітірушілерге сұранысқа ықпал ететін кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Студенттер, оқытушылар, зерттеушілер және бизнес-ортаның өкілдері және корпоративтік серіктестер білім берудің барлық деңгейлерінде білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, жаңартуға және басқаруға қатысуы;

- шетелдік ғылыми-білім беру орталықтарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын құру;

- ағылшын тілінде оқытылатын бағдарламалар мен курстардың санын арттыру; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану және онлайн курстарды енгізу;

- ең дарынды оқушыларды тарту және ынталандыру;

- білім беру қызметінің жоғары сапасына тұтынушылардың қанағаттануы;

- профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің құзыреттілігі, педагогикалық және көмекші персоналдың жоғары сапасы;

- студенттер мен қызметкерлерді университеттің корпоративтік мәдениетіне тарту;

- заманауи білім беру технологиялары және ғылыми зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейі;

- мамандарды даярлауға және ғылыми зерттеулер жүргізуге кететін шығындарды оңтайландыру;

- студенттер мен университет қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігі, олардың өзін-өзі дамытуға және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруына жағдай жасау.

Каталог дисциплин